Publications related to stroke in mice

Published: 02-04-2022 In Publication


Tags:

Deoxyhypusine hydroxylase as a novel pharmacological target for ischemic stroke via inducing a unique post-translational hypusination modification,

Qiang Guo, Yi-Chi Zhang, Wei Wang, Yu-Qi Wang, Yang Liu, Zhuo Yang, Mei-Mei Zhao, Na Feng, Yan-Hang Wang, Xiao-Wen Zhang, Heng Yang, Ting-Ting Liu, Lun-Yong Shi, Xiao-Meng Shi, Dan Liu, Peng-Fei Tu, Ke-Wu Zeng,

Pharmacological Research-Feb 2022- DOI: 10.1016/j.phrs.2021.106046