Publications related to Phytomedicine using zebrafish

Related Publications using Zebralab

Developmental toxicity of Zishen Guchong Pill on the early life stages of Zebrafish

Jiazhen Wanga , Cailian Moa , Pengfei Tub , Na Ningc , Xin Liua , Shenghua Lina , Sellamani Muthulakshmi a , Zixin Hec , Yun Zhanga , Kechun Liua,∗ , Qiuxia He

Phytomedicine Plus -Nov 2021    DOI : 10.1016/j.phyplu.2021.100088